Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

Deklaracja dostępności - Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

 

Deklaracja dostępności

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

Data publikacji strony internetowej: 01-10-2018r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15-03-2021r.

Status zgodności pod względem ustawy:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 1. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
 2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel lub Word zawierające dane w postaci alternatywnej,
 3. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 4. mogą zdarzyć się sporadyczne sytuacje, w których zdjęcia, grafiki nie mają opisów alternatywnych,
 5. niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast,
 6. strony nie wyświetlają się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej),
 7. po zmniejszeniu zawartości strony, strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki; istnieje konieczność przewijania w pionie i poziomie,
 8. brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
 9. zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 01-10-2020r.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2020-07-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Gago, e-mail krzysztof.gago@liw-zamek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 25 792 57 17 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

 

Dostępność architektoniczna

 • Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie mieści się przy ul. Stefana Batorego 2, 07-100 Liw
 • Do budynku prowadzą schody i podjazd do wejścia.
 • Wejście rozmieszczone są od frontu budynku
 • W budynku znajdują się schody pochylone pod kontem 45st.
 • [Sposób poruszania się po budynku ]
 • Przed budynkiem jest dostępny parking
 • Zakaz wprowadzania zwierząt  [np.z psami]
 • [Czy pracownicy placówki posiadają wiedzę na temat języka migowego oraz potrafią porozumieć się w tym języku].
 • Strona internetowa spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA
 • Na stronie dostępna jest wersja kontrastowa
 • Na stronie internetowej dostępna jest opcja czytająca