Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

Przetwarzanie danych osobowych (RODO) - Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO

Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Od kiedy RODO będzie stosowane

Od 25 maja 2018 r.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie ul. Stefana Batorego 2, Liw , 07-100 Węgrów

Kim jest inspektor danych w Muzeum i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo (iod@liw-zamek.pl) lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych.

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe

 • Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
 • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
 • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • Ustawy z dnia 6wrezśnua 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego,
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 • Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
 • Przepisami prawa gospodarczego
 • aktów prawa Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 987/2009,

 

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te spełniają obowiązek ustawowy poprzez zapewnienie odpowiednich warunków zwiedzania, udostępnienie zbiorów Muzeum osobie zainteresowanej, utrzymanie korespondencji, podpisanych umów, obsługą merytoryczną przesłanych wniosków, próśb, skarg.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo zgodnie z zapisami w RODO:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo sprostowania swoich danych osobowych

- prawo usunięcia swoich danych osobowych

- prawo wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- prawo przenoszenia danych osobowych,

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

 • osobiście,
 • elektronicznie,
 • listownie na adres naszej jednostki.

Adresy naszego Muzeum znajdziesz na stronie www.liw-zamek.pl w zakładce Kontakt

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).